OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Vyplněním kteréhokoliv formuláře na webu www.montanie.cz udělujete ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) svůj dobrovolný souhlas k tomu, aby společnost ANTONIE HOTELS zpracovávala jako, správce osobních údajů, (I) osobní údaje, které jste poskytl/a vyplněním tohoto formuláře, (II) Vaši e-mailovou adresu, a (III) osobní údaje získané z údajů o využití služeb a nákupu zboží. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány za účelem:

 • správnému vyřízení Vaší rezervace ubytování
 • zasílání elektronických či papírových obchodních sdělení obsahujících informace z oblasti marketingu,
  nabízeném zboží a službách;
 • průzkumu trhu; a dále souhlasíte s tím, aby
 • Vám tato výše uvedená obchodní sdělení byla zasílána na uvedenou e-mailovou, nebo poštovní adresu.
  Vaše dobrovolné vyplnění formuláře bereme jako souhlas, který nám udělujete na dobu neurčitou a můžete jej odvolat svým písemným prohlášením učiněným na e-mailovou adresu montanie@montanie.cz.

Udělením tohoto souhlasu berete na vědomí, že:

 • výše uvedené osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně v písemné podobě či automatizovaně
  v elektronické podobě, a to přímo společností ANTONIE HOTELS nebo prostřednictvím externích zpracovatelů, jejichž jména Vám budou na vyžádání sdělena;
 • jste oprávněn požadovat od společnosti ANTONIE HOTELS potvrzení, zda poskytnuté osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud jsou, mám právo na přístup k uvedeným osobním údajům, zejména pak právo požadovat informace o (I) účelu zpracování, (II) kategorii dotčených osobních údajů, (III) příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů, kterému nebo kterým budou osobní údaje zpřístupněny, a (IV) plánované době uchovávání osobních údajů;
 • se můžete u společnosti ANTONIE HOTELS domáhat, aby uvedené osobní údaje (I) opravila, pokud se budete domnívat, že jsou nepřesné, (II) vymazala, pokud se budete domnívat, že již nadále nejsou potřebné pro účel, pro který byly poskytnuty nebo odvoláte tento svůj souhlas a/nebo (III) jejich zpracování omezila, pokud se budete domnívat, že jsou nepřesné či již nadále nejsou potřebné pro účel, pro který byly správci osobních údajů poskytnuty.
 • pokud jsou uvedené osobní údaje zpracovávány automatizovaně, máte právo na přenositelnost osobních údajů (právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů);

jste oprávněn podat stížnost o zpracování Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Vyplněním formuláře beru na vědomí, že společnost Antonie Hotels s.r.o., IČO: 282 37 978, se sídlem Praha 9 – Klánovice, Libřická 715, PSČ: 190 14, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134479 480 (dále jen „Správce“) zpracovává, jako správce osobních údajů, mnou poskytnuté osobní údaje za účelem plnění jejích zákonných či smluvních povinností souvisejících s ubytováním.
Příjemcem poskytnutých osobních údajů bude Správce a případně externí zpracovatelé, jejichž jména mi budou sdělena na vyžádání.
Ve vztahu k těmto osobním údajům jsem oprávněn (I) požadovat přístup k uvedeným osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, (II) vznést námitku proti zpracování uvedených osobních údajů, (III) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a (IV) využít práva na přenositelnost osobních údajů.


Návrat na domovskou stránku